Skip to content

TERMA & SYARAT PERADUAN

  Terma-terma Ini

 1. Terma & Syarat Peraduan Ini (yang merangkumi Butiran Peraduan) menetapkan asas untuk penyertaan dalam Peraduan yang dinyatakan di bawah.
 2. Dengan menyertai dan mengambil bahagian dalam Peraduan ini anda bersetuju dengan Terma & Syarat Peraduan ini.
 3. Notis Privasi yang dilampirkan kepada atau sebaliknya disediakan berhubung dengan Terma & Syarat Peraduan ini hendaklah dianggap sebagai sebahagian daripada terma-terma Peraduan ini.
 4. Penganjur berhak untuk meminda Terma & Syarat Peraduan ini pada bila-bila masa tanpa notis terlebih dahulu.

  Butiran Peraduan

  Penganjur

  Entiti Unilever : Unilever (Malaysia) Holdings Sdn. Bhd.

  Alamat Berdaftar/Utama: Tingkat 34, Menara TM, Jalan Pantai Baru, 59200 Kuala Lumpur;

  Peraduan

  Peserta dikehendaki berkongsi foto (dengan tema 'Minions') dan kapsyen kreatif di Instagram dengan Wall's Minions Banana™ untuk peraduan Instagram #WallsXMinions7Eleven

  Hadiah

  Hadiah Peraduan (keseluruhan)

  Tiga puluh (30) foto dengan kapsyen yang paling kreatif akan memenangi Powerbank edisi terhad MINIONS bernilai RM91.00 setiap satu.

   

  Pemilihan Pemenang

  Penentuan Pemenang: Tiga puluh (30)  foto dan kapsyen kreatif berdasarkan tema yang diperlukan.

   

  Asas peruntukan semula jika Hadiah tidak dituntut: Jika pemenang tidak membalas selepas 3 percubaan selama 3 hari berturut-turut, atau jika dihubungi atau memilih untuk tidak menerima, peserta seterusnya (foto dan kapsyen kreatif) akan dipilih sebagai pemenang;

   

  Syarat-Syarat Penyertaan

  Terbuka kepada semua warga Malaysia yang menetap di Malaysia yang memiliki Kad Pengenalan Malaysia yang sah.

  Umur minima: 18 tahun

  Sekiranya peserta berumur bawah 18 tahun pada tarikh penyertaan, peserta perlu mendapatkan kebenaran bertulis daripada ibu bapa/penjaga mereka sebelum menyertai Peraduan ini dan atas permintaan oleh Penganjur, mereka akan dikehendaki menunjukkan kebenaran bertulis itu.

  Peserta yang Tidak Layak

   Mana-mana yang berikut:

  • [Ejen, pengedar, agensi pengiklanan dan organisasi lain yang dikaitkan secara komersil dengan Penganjur dan setiap syarikat induk, sekutu, bahagian, subsidiari, ejen dan wakil masing-masing];
  • [Pekerja dan pengarah Penganjur[, termasuk keluarga dan orang yang tinggal bersama mereka]];
  • [Pemegang Saham dalam Penganjur];

  Arahan Penyertaan

   Untuk menyertai Peraduan, setiap peserta mestilah:

  1. Beli sekurang-kurangnya 2 unit Wall's Minions Banana™ di 7Eleven. Simpan RESIT sebagai Bukti Pembelian.
  2. Ambil foto dan tulis kapsyen kreatif (di dalam ‘posting’ Instagram tersebut);
  3. Poskan foto berserta kapsyen kreatif anda di akaun Instagram dengan “hashtags” #WallsXMinions7Eleven
  4. Tetapkan akaun Instagram anda kepada “public account”.

   

  Tiga puluh (30) penyertaan (gambar / tajuk kreatif) yang paling kreatif berdasarkan tema yang diperlukan akan dipilih sebagai pemenang peraduan.

  “Hashtag” yang tidak mengandungi #WallsXMinions7Eleven, tidak akan dibenarkan sebagai penyertaan peraduan dan akan didiskualifikasi secara automatik;

   

  Tarikh Mula/Tutup Peraduan

  Tarikh Mula: 2 Julai 2019

  Tarikh Tutup: 29 Julai 2019

  Syarat-Syarat Lain Peraduan

  Simpan resit pembelian (Wall's Minions Banana™ di 7Eleven) sebagai bukti pembelian

  Pemberitahuan Kemenangan dan Penebusan Hadiah

  Pemberitahuan kemenangan:

  Kaedah – Melalui Instagram (Direct Message / Post Comment) mesej

   

  Masa – 30 hari selepas tamat tempoh peraduan

   

  Hadiah Tuntutan:

  Kaedah – agensi peraduan akan menghubungi pemenang yang disenarai pendak (melalui panggilan telefon) untuk pengesahan dan pengaturan hadiah;

   

  Masa – Hadiah mesti dituntut dalam tempoh dua (2) bulan selepas pengumuman pemenang

  Pembelian Diperlukan

  Pembelian 2 unit Wall's Minions Banana™ di 7Eleven

  Asas Peraduan

 1. Peraduan ini adalah:
  • terbuka kepada mereka yang memenuhi Syarat-Syarat Penyertaan;
  • tidak terbuka kepada mereka yang tergolong dalam perihal Peserta yang Tidak Layak (walaupun mereka memenuhi Syarat-Syarat Penyertaan).
 2. Anda hendaklah mematuhi Arahan Penyertaan.
 3. Anda boleh menghantar lebih daripada satu penyertaan. Pengecualian kepada peraturan ini ialah apabila Butiran Peraduan dengan jelas dan secara khusus membenarkan beberapa penyertaan. Penyertaan tidak boleh dijana oleh komputer secara automatik atau jika tidak dihantar mengikut asas tidak wajar (sebagai contoh menggunakan beberapa nama, e-mel atau akaun media sosial untuk menyertai).
 4. Anda boleh memenangi satu Hadiah sahaja. Pengecualian kepada peraturan ini ialah apabila Butiran Peraduan dengan jelas dan secara khusus membenarkan beberapa hadiah untuk dimenangi.
 5. Penganjur boleh pada bila-bila masa melanjutkan, menggantung atau menamatkan Peraduan mengikut budi bicara tunggalnya(yang mungkin atau tidak mungkin dikaitkan dengan peserta).

  Penyertaan

 1. Penyertaan yang (i) tidak mematuhi Terma & Syarat Peraduan ini; atau (ii) tidak lengkap, rosak atau lewat, mungkin ditolak, hilang kelayakan, disingkirkan dan/atau dihapuskan oleh Penganjur.
 2. Penyertaan anda termasuk apa-apa bahan yang disediakan sebagai sebahagian daripada atau berhubung dengan penyertaan. Apabila penyertaan dalam Peraduan melibatkan peruntukan bahan bertulis, dirakam, bergambar atau bahan lain dalam bentuk elektronik atau bentuk lain, anda hendaklah memastikan penyertaan anda:
  • adalah
   (i) sesuai untuk akses awam dan secara khusus tidak mengandungi kandungan bogel, lucah, menyentuh isu agama/budaya/politik, ganas, fitnah atau kenyataan fitnah, bahan yang dianggap menyalahi undang-undang/menyinggung perasaan atau boleh melanggar undang-undang Malaysia atau bahan-bahan yang berkemungkinan menjejaskan imej Penganjur atau mencalar reputasi Penganjur; dan
   (ii) tidak melanggar undang-undang yang berkenaan;
  • tidak mengandungi atau merujuk kepada mana-mana produk atau jenama selain daripada yang mewakili Kumpulan Unilever (melainkan kemasukan sedemikian tidak disengajakan, tidak jelas dan secara wajar perlu disebabkan sifat penyertaan);
  • adalah hasil usaha anda sendiri dan tidak mengandungi sebarang harta intelek (termasuk hak moral) pihak lain melainkan anda telah mendapat kebenaran yang dikehendaki bagi peruntukan dan penggunaannya, pengeluaran semula dan urusan lain selaras dengan Terma & Syarat Peraduan ini (termasuk Fasal 3 di bawah);
  • hanya mengandungi nama atau persamaan seseorang sekiranya anda telah diberikan kebenaran bertulis (kebenaran daripada ibu bapa/penjaga sah diperlukan untuk mereka yang berumur bawah 18 tahun).
 3. Anda memberikan kepada Penganjur (i) pemilikan bagi mana-mana penyertaan; dan (ii) hak kekal, tidak boleh dibatalkan, di seluruh dunia, bebas royalti, boleh disublesenkan dan boleh dipindah milik untuk menggunakan,mengeluarkan semula, mengedarkan dan membuat kerja derivatif bagi penyertaan anda, dalam mana-mana media dan melalui mana-mana saluran media. Anda tidak akan memberikan hak-hak ini kepada mana-mana pihak lain.

  Tanggungjawab Penyertaan

 1. Jika anda menghantar penyertaan bagi pihak lebih daripada satu orang/pihak (termasuk bagi pihak sebuah organisasi), anda hendaklah memastikan bahawa anda mempunyai kuasa untuk menerima terma-terma ini bagi pihak mereka dan memastikan mereka mematuhi terma-terma ini.
 2. Anda hendaklah mematuhi Terma & Syarat Peraduan ini dan tidak sebaliknya berusaha menyalahgunakan atau mengganggu proses dan peraturan Peraduan secara menyalahi undang-undang.
 3. Anda hendaklah membayar ganti rugi dan membela Penganjur dan anggota Kumpulan Unilever lain (termasuk pengarah, pegawai dan pekerja masing-masing) berhubung dengan semua liabiliti, kerugian dan kerosakan apa jua jenis akibat daripada pelanggaran anda terhadap Terma & Syarat Peraduan ini. Penganjur mengecualikan tanggungjawab terhadap liabiliti, kerugian dan kerosakan tersebut, walaupun tiada apa-apa dalam Terma & Syarat Peraduan ini dicadangkan untuk mengehadkan liabiliti Penganjur bagi (i) penipuan; (ii) salah laku sengaja; atau (iii) kematian atau kecederaan diri yang disebabkan oleh kecuaiannya (termasuk pekerja dan ejennya).
 4. Anda hendaklah membayar ganti rugi dan membela Penganjur dan anggota Kumpulan Unilever lain (termasuk pengarah, pegawai dan pekerja masing-masing) berhubung dengan apa-apa tuntutan pihak ketiga yang penyertaan anda atau penggunaannya selaras dengan Terma & Syarat Peraduan ini melanggar undang-undang berkenaan, kewajipan kerahsiaan atau hak harta intelek lain disebabkan oleh pelanggaran anda terhadap Terma & Syarat Peraduan ini.
 5. Penganjur tidak dalam apa jua keadaan bertanggungjawab terhadap:
  • kehilangan penyertaan, rosak atau lewat akibat daripada sebarang kegagalan rangkaian, perkakasan atau perisian komputer bagi apa jua jenis kejadian lain yang sama ada tidak dijangka atau di luar kawalan munasabah langsung Penganjur;
  • kos anda dalam menyediakan atau menghantar penyertaan.

  Pemenang

 1. Pemenang akan dimaklumkan menggunakan kaedah dan dalam tempoh masa yang ditetapkan di dalam Butiran Peraduan.
 2. Pemenang hendaklah menuntut Hadiah mereka menggunakan kaedah dan dalam tempoh masa yang ditetapkan di dalam Butiran Peraduan. Jika Hadiah tidak dituntut selepas masa ini, hak untuk Hadiah akan luput dan Penganjur boleh menawarkan Hadiah tersebut kepada pemenang gantian yang dipilih menurut kaedah yang dinyatakan di dalam Butiran Peraduan (tanpa spesifikasi, asas adil yang diselaraskan dengan teliti mengikut kaedah pemilihan pemenang yang akan tertakluk kepada budi bicara mutlak Penganjur).
 3. Penganjur boleh (mengikut budi bicaranya atau apabila dikehendaki oleh undang-undang) memberikan atau menyiarkan butiran pemenang (nama dan tempat). Permintaan untuk peruntukan/penyiaran hendaklah dihantar kepada butiran kenalan Penganjur di dalam Helaian Butiran tidak lewat dalam tempoh sepuluh minggu selepas tarikh tutup Peraduan.
 4. Sekiranya wujud sebarang ketidaktentuan atau perbezaan pandangan berkaitan pengurusan Peraduan (termasuk pemberian Hadiah), keputusan Penganjur adalah muktamad (ini tidak menyingkirkan sebarang hak undang-undang). Rayuan atau pertanyaan tidak akan dilayan.
 5. Sebarang surat-menyurat tidak sepatutnya berlaku antara anda dan Penganjur, melainkan diminta secara khusus oleh Penganjur.

  Hadiah

 1. Penganjur mungkin memerlukan bukti pengenalan sebelum melepaskan mana-mana Hadiah. Pemenang yang memerlukan wakil untuk menuntut hadiah mereka bagi pihak mereka hendaklah memastikan bahawa wakil menyediakan surat kebenaran yang ditandatangani oleh pemenang, salinan bukti pengenalan pemenang dan bukti pengenalan wakil.
 2. Waranti berkanun terpakai tetapi sebaliknya Hadiah diberikan 'seperti adanya' tanpa sebarang waranti, perjanjian atau jaminan serta tidak boleh dipindah milik sama sekali, tidak boleh ditukar dan tidak boleh ditunaikan.
 3. Komitmen Penganjur adalah untuk memastikan ketersediaan Hadiah selaras dengan dan tertakluk kepada terma-terma ini. Dengan itu, setiap pemenang bertanggungjawab terhadap mana-mana dan semua:
  • visa dan permit;
  • bahan api, barangan guna habis dan yang mengiringi;
  • penyenggaraan, pembaharuan lesen dan keperluan semasa atau berkala;
  • cukai dan liabiliti peribadi lain; dan
  • hal-hal kecergasan dan kemampuan fizikal,
  dan juga sebarang hal sampingan lain yang diperlukan untuk, atau timbul daripada, penerimaan, penggunaan atau keseronokan Hadiah.
 4. Pemenang hendaklah mematuhi mana-mana terma pihak ketiga, misalnya terma penganjur acara, yang terpakai kepada Hadiah (ini akan disediakan atas permintaan).
 5. Penganjur berhak untuk menggantikan hadiah untuk nilai alternatif yang sama atau lebih besar. Penganjur tidak bertanggungjawab untuk menawarkan alternatif tunai.
 6. Jika penyertaan anda kemudiannya hilang kelayakan, mana-mana Hadiah yang diberikan hendaklah dipulangkan atas tanggungan anda sendiri atau pampasan diberikan apabila pemulangan tidak boleh lagi dilakukan.

  Publisiti

 1. Para pemenang, atas permintaan munasabah daripada Penganjur, akan mengambil bahagian dalam publisiti berkaitan dengan Peraduan ini. Ini mungkin termasuk video pemenang dirakamkan,gambarnya diambil dan/atau ditemu ramah oleh Penganjur atau bagi pihaknya.
 2. Penganjur dibenarkan untuk menggunakan nama, imej, suara anda dan/atau seumpamanya bagi tujuan suntingan, pengiklanan, pemasaran dan/atau tujuan lain tanpa notis lanjut atau pampasan.
 3. Penganjur mempunyai dan hak mutlak dan budi bicara untuk mengiklankan dan/atau menyiarkan dan/atau mencetak Rakaman dan/atau menggunakan slogan, nama atau nama samaran pada mana-mana program/saluran atau dalam mana-mana jua media, secara keseluruhan atau sebahagiannya, mengikut budi bicara Penganjur. Semua hak cipta yang wujud dalam Rakaman akan menjadi hak milik mutlak Penganjur.

  Pelbagai

 1. Melainkan dinyatakan dengan jelas oleh Penganjur di dalam bahan Peraduan bertulis, Peraduan ini adalah dalam apa jua cara tidak ditaja atau disokong oleh mana-mana pihak ketiga.
 2. Jika versi bahasa lain bagi terma-terma ini juga disediakan, versi bahasa Inggeris akan mengambil keutamaan sekiranya berlaku sebarang percanggahan.
 3. Setiap peruntukan Terma & Syarat Peraduan ini adalah boleh asing. Jika mana-mana peruntukan didapati tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan oleh mahkamah atau pihak berkuasa berwibawa lain, ketidaksahan atau ketidakbolehkuatkuasaan tersebut tidak akan menjejaskan baki Terma-Terma Peraduan ini.

  Undang-Undang yang Mengawal dan Pertikaian

 1. Peraduan ini (termasuk Terma & Syarat Peraduan ini dan mana-mana pertikaian berkaitan) adalah dikawal oleh dan akan ditafsirkan mengikut undang-undang negara di mana Penganjur mempunyai alamat berdaftar atau utamanya seperti yang dinyatakan di dalam Butiran Peraduan, melainkan sehingga takat undang-undang wajib yang berkenaan disebabkan oleh lokasi atau sifat Peraduan, Hadiah atau peserta yang berkaitan.
 2. Tanpa menyekat sesiapa daripada mendapatkan injunksi atau relief sementara lain di mahkamah yang berwibawa, jika pertikaian timbul, mahkamah negara di mana Penganjur mempunyai alamat berdaftar atau utamanya seperti yang dinyatakan di dalam Butiran Peraduan akan menyelesaikan masalah, melainkan sehingga takat anda mempunyai hak untuk menyelesaikan pertikaian di mahkamah bidang kuasa lain disebabkan oleh lokasi atau sifat Peraduan, Hadiah atau peserta berkaitan.

Lampiran

  Notis Privasi

  Penganjur

  Alamat Berdaftar/Utama: Unilever (Malaysia) Holdings Sdn Bhd, Tingkat 34 , Menara TM, Jalan Pantai Baru, 59200 Kuala Lumpur;

  Jawatan pegawai untuk dihubungi : Pegawai Privasi Data, Unilever (Malaysia) Holdings Sdn Bhd, Level 34 , Menara TM, Jalan Pantai Baru, 59200 Kuala Lumpur. Tel: 03-2246 2188

   

  Perihal Peraduan

  Peraduan Wall's Minions Banana™ @ 7Eleven

  Data Peribadi

  Data peribadi yang diperoleh daripada anda, termasuk di dalam borang peraduan atau disediakan sebagai sebahagian daripada proses penghantaran borang peraduan atau semasa pentadbiran berkaitan.

  Data peribadi ini akan termasuk bagi Peraduan ini:

  [nama, imej/persamaan, suara];

  [gambar dan video yang diambil semasa acara berkaitan];

  Tujuan Lanjut

  [Publisiti];

  [Tujuan pengiklanan dan pemasaran berkaitan produk kami];

  [Tujuan pendidikan];

  [Menyediakan notis berkaitan produk, perkhidmatan, promosi dan acara yang mungkin menarik minat anda];

  [Menjawab pertanyaan anda];

  [Bagi tujuan pengauditan sekiranya berlaku pertikaian];

   

  Pihak Ketiga

  Data Peribadi mungkin didedahkan kepada pihak ketiga, misalnya kepada ibu pejabat, pejabat serantau, subsidiari, sekutu dan/atau anggota di dalam kumpulan syarikat Unilever, dan/atau pembekal perkhidmatan kami, yang mungkin terletak di luar Malaysia, bagi sebab-sebab berkaitan Tujuan.

   

  Dasar Unilever

  Dasar Privasi Unilever

  http://www.unileverprivacypolicy.com/en_gb/policy.aspx

  http://www.unileverprivacypolicy.com/BahasaMalaysia/policy.aspx

   

 1. Semua Data Peribadi yang dipohon hendaklah disediakan supaya anda layak untuk menyertai Peraduan.
 2. Data Peribadi akan diproses untuk pentadbiran Peraduan (pihak ketiga mungkin terlibat dalam pentadbiran ini).
 3. Data Peribadi juga boleh diproses untuk Tujuan Lanjut, termasuk oleh Pihak Ketiga.
 4. Jika anda berhasrat untuk:
  • mengakses, membetulkan, mengehadkan atau mengemaskini Data Peribadi anda yang dikumpul berhubung dengan Peraduan, atau membuat sebarang pertanyaan atau aduan tentang pemprosesan maklumat sedemikian,
  • memohon penghapusan Data Peribadi, anda harus menghubungi Penganjur menggunakan maklumat hubungan berikut: Pegawai Privasi Data, Unilever (Malaysia) Holdings Sdn Bhd, Tingkat 34, Menara TM, Jalan Pantai Baru, 59200 Kuala Lumpur. Tel: 03-2246 2188
 5. Data Peribadi mungkin didedahkan atau dipindahkan kepada Pihak Ketiga (yang mungkin terletak di luar Malaysia) bagi pengurusan Peraduan dan/atau Tujuan Lanjut.
 6. Untuk butiran lanjut tentang pemprosesan Data Peribadi anda, sila lihat dasar Kumpulan Unilever yang berkenaan.
 7. Perakuan berikut terpakai berhubung dengan Notis Privasi. Tandakan kotak hanya jika anda setuju dengan pernyataan:

  ☐ Saya berumur melebihi 18 tahun dan saya telah membaca dan memahami terma Notis Privasi ini dan memberikan kebenaran kepada pemprosesan Data Peribadi saya seperti yang diterangkan di atas.

  Di mana Data Peribadi berkaitan dengan kanak-kanak bawah umur (berumur bawah 18 tahun)

  ☐ Saya adalah ibu bapa/penjaga sah kanak-kanak bawah umur yang mengambil bahagian ("Subjek Data") dan saya telah membaca dan memahami terma Notis Privasi ini dan dengan ini memberikan kebenaran kepada pemprosesan Data Peribadi saya dan Data Peribadi Subjek Data seperti yang diterangkan di atas.

   

  Nama Penuh Subjek Data                      : …………………………….......................

  Tandatangan Ibu Bapa/Penjaga Sah      : …………………………….......................

  Nama Penuh Ibu Bapa/Penjaga Sah       : …………………………….......................

  Tarikh                                                   : …………………………….......................

  Privacy Notice

  Organiser

  Registered/Primary address: Unilever (Malaysia) Holdings Sdn Bhd, Level 34 , Menara TM, Jalan Pantai Baru, 59200 Kuala Lumpur;

  Designation of the contact person : Data Privacy Officer, Unilever (Malaysia) Holdings Sdn Bhd, Level 34 , Menara TM, Jalan Pantai Baru, 59200 Kuala Lumpur. Tel: 03-2246 2188

   

  Contest Description

  Wall's Minions Banana™ contest @ 7Eleven

  Personal Data

  Personal data obtained from you, including within your entry or provided as part of the entry submission process or during related administration).

  [This personal data will include for this Contest:

  [name, image/likeness, voice];

  [pictures and videos taken during related events];

  Further Purposes

  [Publicity];

  [Advertising and marketing purposes regarding our products];

  [Educational purposes];

  [Providing you with notice of related products, services, promotions and events which may be of interest to you];

  [To respond to your inquiries];

  [For auditing purposes in cases where there has been a dispute];

   

  Third Parties

  The Personal Data may be disclosed to third parties, such as to our headquarters, regional offices, subsidiaries, affiliates and/or members within the Unilever group of companies, and/or our service providers, which may be located outside Malaysia, for reasons relating to the Purpose.

   

  Unilever Policy

  Unilever Privacy Policy

  http://www.unileverprivacypolicy.com/en_gb/policy.aspx

  http://www.unileverprivacypolicy.com/BahasaMalaysia/policy.aspx

   

 1. All Personal Data requested must be provided in order for you to be eligible to participate in the Contest.
 2. The Personal Data will be processed for administration of the Contest (third parties may be involved in this administration).
 3. The Personal Data may also be processed for the Further Purposes, including by the Third Parties.
 4. If you wish to:
  • access, correct, limit or update your Personal Data collected in relation to the Contest, or to make any inquiries or complaints about the processing of such information,
  • require the deletion of the Personal Data, you should contact the Organiser using the following contact information: Data Privacy Officer, Unilever (Malaysia) Holdings Sdn Bhd, Level 34, Menara TM, Jalan Pantai Baru, 59200 Kuala Lumpur. Tel: 03-2246 2188
 5. The Personal Data may be disclosed or transferred to the Third Parties (which may be located outside Malaysia) for administration of the of the Contest and/or the Further Purposes.
 6. For more details on processing of your Personal Data, see the applicable Unilever Group policy.
 7. The following acknowledgement applies in respect of the Privacy Notice. Check box only if you agree to the statement:

  ☐ I am above 18 years and I have read and understood the terms of this Privacy Notice and consent to the processing of my Personal Data as described above.

  Where Personal Data relates to a minor (below 18 years old)

  ☐ I am the parent/legal guardian of the participating minor ("Data Subject") and I have read and understood the terms of this Privacy Notice and hereby gives consent to the processing of my Personal Data and the Data Subject’s Personal Data as described above.

   

  Full Name of Data Subject                     : …………………………….......................

  Signature of Parent/Legal Guardian        : …………………………….......................

  Full Name of Parent/Legal Guardian       : …………………………….......................

  Date                                                     : …………………………….......................